Mnohé exekuce jsou vedeny na základě rozhodčích nálezů, které vydali rozhodci v rozhodčích řízeních. Ti svoji pravomoc rozhodnout namísto soudu ve věci odvozují od rozhodčích smluv, které byly zhusta uzavírány spolu se smlouvami o spotřebitelských úvěrech. Je nutno konstatovat, že rozhodčí smlouvy mnohdy nesplňovaly požadavky zákona o rozhodčím řízení, a proto i rozhodčí nálezy v těchto rozhodčích…

Výše úrokové sazby je věcí dohody mezi tím, kdo úvěr (půjčku) poskytuje a tím, kdo jej přijímá. Ne vždy je ovšem příjemce úvěru v takové pozici, že by mohl s poskytovatelem úvěru diskutovat o výši úrokové sazby, naopak, úvěrová smlouva mu je předložena v definitivní podobě, vč. ustanovení o výši úrokové sazby, a příjemce úvěru, který se obvykle…

V posledním článku jsem se zabýval právní úpravou náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění, kterou přinesl nový občanský zákoník. Ten zrušil vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, která bodově ohodnocovala bolestné a ztížení společenského uplatnění podle jednotlivých zdravotních poškození, a ponechal určení výše náhrady na posouzení soudem. Zrušení vyhlášky…

Občanský zákoník v ust. § 2958 stanoví, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Současně občanský zákoník zrušil vyhlášku Ministerstva…

Bezúplatné nabytí majetku darovací smlouvou je od 1. 1. 2014 zdaněno namísto darovací daní, která byla zrušena, daní z příjmu podle zákona o daních z příjmů. Poplatníkem daně je obdarovaný. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku bez poskytnutí protihodnoty či protiplnění. U nemovitostí je základ daně určen znaleckým posudkem. Pokud je předmětem daně darovací jiný majetkový…

Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl změny v úpravě společenství vlastníků jednotek (SVJ), které je nutno promítnout do jejich stanov.   Název SVJ musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který vzniklo. Neodpovídá-li současný název SVJ tomuto požadavku, je nutno název změnit a změnu názvu oznámit veřejnému rejstříku nejpozději do konce roku 2015.   Odporují-li…

Nový občanský zákoník upravuje práva kupujícího, který si koupil vadnou věc. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupovaná věc je vadná, pokud není kupujícímu odevzdána v ujednaném množství, jakosti a provedení, pokud…

Kromě úroku z prodlení, který jsem rozebíral v posledním příspěvku, existuje poplatek z prodlení. Jeho právní úprava doznala v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku změn, a to jak co do výše jeho sazby, tak co do případů, ve kterých se uplatňuje.   Podle starého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. mohl poplatek z prodlení požadovat pronajímatel po nájemci, který nezaplatil nájemné…

Po dlužníkovi, který svůj peněžitý dluh řádně a včas neplní, může věřitel, který splní své povinnosti, požadovat úrok z prodlení. Jeho výpočet se však mění podle toho, jaká právní úprava platila v době, kdy se dlužník v prodlení ocitl. Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne následujícího po dni splatnosti dluhu do dne zaplacení.   Následující…

Nový občanský zákoník formuluje typická vedlejší ujednání, kterými si mohou kupující a prodávající upravit svá práva odchylně od standardní podoby kupní smlouvy. Zde přináším jejich výčet:   Výhrada vlastnického práva Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Vůči věřitelům kupujícího působí výhrada…

Page 1 of 41 2 3 4