Nový občanský zákoník upravuje práva kupujícího, který si koupil vadnou věc. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupovaná věc je vadná, pokud není kupujícímu odevzdána v ujednaném množství, jakosti a provedení, pokud prodávající prodal kupujícímu jinou věc, než si ujednali, nebo jestliže doklady nutné pro užívání věci nejsou v pořádku.

 

Jestliže je dodáním vadné věci kupní smlouva porušena podstatným způsobem, má kupující právo na odstranění vady dodáním nově věci bez vady, chybějící věci nebo opravu věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci nebo použil-li kupující věc ještě před objevením vady. Volbu mezi těmito právy z vadného plnění má kupující, musí ji však oznámit prodávajícímu včas, jinak kupujícímu přísluší práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Kromě zákonných práv kupujícího z vadného plnění může prodávající udělit kupujícímu další práva tím, že mu poskytne záruku za jakost, kterou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

 

Je-li prodávajícím podnikatel, zatímco kupující podnikatelem není, resp. není při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Objeví-li se vada v této době, nemusí kupující v případě sporu prokazovat, že výrobek byl vadný již při jeho koupi. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

Složitější je výklad ustanovení občanského zákoníku, které stanoví, že kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zatímco jedna část odborné veřejnosti pokládá toto ustanovení za zachování dvouleté zákonné záruční doby, druhá část tuto dobu chápe jako nejzazší lhůtu pro reklamaci, s tím, že pouze v době prvních šesti měsíců se předpokládá existence vady v době převzetí, zatímco v době následující do uplynutí dvou let musí kupující existenci vady při převzetí věci prokázat. Až soudní praxe rozhodne, který z výše uvedených výkladů je správný.

 

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát