Mnohé exekuce jsou vedeny na základě rozhodčích nálezů, které vydali rozhodci v rozhodčích řízeních. Ti svoji pravomoc rozhodnout namísto soudu ve věci odvozují od rozhodčích smluv, které byly zhusta uzavírány spolu se smlouvami o spotřebitelských úvěrech. Je nutno konstatovat, že rozhodčí smlouvy mnohdy nesplňovaly požadavky zákona o rozhodčím řízení, a proto i rozhodčí nálezy v těchto rozhodčích…

Kromě úroku z prodlení, který jsem rozebíral v posledním příspěvku, existuje poplatek z prodlení. Jeho právní úprava doznala v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku změn, a to jak co do výše jeho sazby, tak co do případů, ve kterých se uplatňuje.   Podle starého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. mohl poplatek z prodlení požadovat pronajímatel po nájemci, který nezaplatil nájemné…

Po dlužníkovi, který svůj peněžitý dluh řádně a včas neplní, může věřitel, který splní své povinnosti, požadovat úrok z prodlení. Jeho výpočet se však mění podle toho, jaká právní úprava platila v době, kdy se dlužník v prodlení ocitl. Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne následujícího po dni splatnosti dluhu do dne zaplacení.   Následující…

Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka, které může být peněžité či nepeněžité povahy. Závazky, tedy právní vztahy, ze kterých věřiteli vzniká právo na plnění a dlužníkovi povinnost plnit, vznikají z právních jednání, zejména ze smluv, ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností. Dospěje-li pohledávka věřitele, tedy stane-li se peněžitý dluh dlužníka splatným či…