• konzultace k možným způsobům zajištění zásad ochrany osobních údajů
  • školení zaměstnavatelů i zaměstnanců o GDPR a povinnostech z něho vyplývajících
  • vyhodnocení rozsahu zpracovávání osobních údajů (audit osobních údajů)
  • zpracování všech potřebných dokumentů pro ochranu osobních údajů: vnitřní směrnice na ochranu osobních údajů, vzorové smlouvy mezi správcem a zpracovatelem, záznamů o činnostech zpracování, informací subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů atd.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

V rámci výkonu této funkce:

  • poskytování informací a poradenství správci a jeho zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, a to zejména ve vztahu k jejich povinnostem podle GDPR
  • monitorování souladu ochrany osobních údajů s GDPR
  • poskytování poradenství dle potřeby správce, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování
  • spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů v rámci jeho dozorové činnosti v oblasti ochrany osobních údajů
  • poradenství zaměstnancům správce s vedením záznamů o činnostech zpracování, provádění kontroly nad vedením záznamů o činnostech zpracování
  • součinnost při ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení ochrany osobních údajů