Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl změny v úpravě společenství vlastníků jednotek (SVJ), které je nutno promítnout do jejich stanov.   Název SVJ musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který vzniklo. Neodpovídá-li současný název SVJ tomuto požadavku, je nutno název změnit a změnu názvu oznámit veřejnému rejstříku nejpozději do konce roku 2015.   Odporují-li…

Přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k zajištění bytových potřeb nájemce nebo členů jeho domácnosti, použijí se zvláštní ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu a nájmu domu. K případným ujednáním, která zkracují nájemcova práva podle těchto ustanovení, se nepřihlíží. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které tvoří obytný prostor užívaný k bydlení. I kdyby správní rozhodnutí takový…

Nový občanský zákoník navrací do našeho právního řádu zvláštní druh věcného práva k cizí věci, který z něho zmizel s nabytím účinnosti současného občanského zákoníku k 1. 4. 1964, a to právo stavby. Právo stavby je zvláštní věcné právo osoby, která se označuje jako stavebník, mít stavbu na pozemku jiného vlastníka. Právo mít stavbu zahrnuje buď právo na cizím…

… a výměnkáři si vyhrazují doživotní výhradní užívání kuchyně, pokoje, komory a spíže,  spoluužívání chodby, s právem spoluužívati půdy na sušení prádla a sklepa k uskladnění brambor a uschování ovoce. Dále jim bude příslušeti jeden dřevník na uhlí a dříví. Výměnkáři budou oprávněni držeti si prase, jakož i slepice, za kterýmžto účelem jim hospodáři vyhradí jeden chlívek…

Současný občanský zákoník na rozdíl od obchodního zákoníku nabytí vlastnického práva od osoby, která není vlastníkem, neumožňuje (nepočítáme-li výjimku nabytí věci od neoprávněného dědice, kterému bylo dědictví potvrzeno). Pokud tedy někdo koupí věc od někoho, kdo není jejím vlastníkem, nenabude k ní vlastnické právo. Prodá-li tento první kupující věc dalšímu a ten zase dalšímu, nestane se…

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1….