Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl změny v úpravě společenství vlastníků jednotek (SVJ), které je nutno promítnout do jejich stanov.

 

Název SVJ musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který vzniklo. Neodpovídá-li současný název SVJ tomuto požadavku, je nutno název změnit a změnu názvu oznámit veřejnému rejstříku nejpozději do konce roku 2015.

 

Odporují-li stanovy SVJ donucujícím ustanovením NOZ, je nutno stanovy SVJ přizpůsobit požadavkům NOZ nejpozději do konce roku 2016. Mezi nejdůležitější změny patří:

 • stanovy musí obsahovat počet členů volených orgánů a jména prvních členů statutárního orgánu (výbor nebo předseda SVJ);
 • stanovy musí přesně určit statutární orgán, tedy zda jím bude výbor nebo předseda SVJ;
 • členem voleného orgánu musí být osoba plnoletá, svéprávná a bezúhonná ve smyslu předpisů o živnostenském podnikání, tato osoba nemusí být vlastníkem jednotky v domě;
 • k přijetí rozhodnutí shromáždění postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných, neurčí-li stanovy vyšší počet potřebných hlasů, tedy pokud stanovy nestanoví jinak, postačí nadpoloviční většina přítomných pro přijetí rozhodnutí o modernizaci či rekonstrukci společných částí domu, o změně stanov, o rozúčtování cen služeb apod., kde zákon o vlastnictví bytů vyžadoval vyšší kvórum pro přijetí rozhodnutí;
 • nově je zavedena možnost hlasovat mimo shromáždění tzv. per rollam, pokud to umožní stanovy;
 • vlastník je povinen oznámit SVJ nabytí jednotky a počet osob užívajících byt alespoň 3 měsíce v roce;
 • SVJ je povinno sdělit vlastníku jednotky osobní údaje o ostatních vlastnících a nájemcích bytů v domě, pokud o to vlastník požádá;
 • vlastník, který provádí v jednotce stavební úpravy, je na základě předchozí výzvy SVJ povinen umožnit přístup do jednotky k ověření, zda stavební úpravy neohrožují nebo nepoškozují společné části;
 • v případě převodu jednotky je dosavadní vlastník povinen nabyvateli doložit, jaké dluhy na něj přechází, popř. mu předat potvrzení, že na něj nepřechází žádné dluhy;
 • příspěvky na odměňování členů orgánů SVJ, na vedení účetnictví apod. se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

  JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát