Bezúplatné nabytí majetku darovací smlouvou je od 1. 1. 2014 zdaněno namísto darovací daní, která byla zrušena, daní z příjmu podle zákona o daních z příjmů.

Poplatníkem daně je obdarovaný. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku bez poskytnutí protihodnoty či protiplnění. U nemovitostí je základ daně určen znaleckým posudkem.

Pokud je předmětem daně darovací jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, dobu života nebo na dobu delší pěti let (např. osobní věcné břemeno práva bytu nebo užívání nemovitostí), rozumí se touto cenou pětinásobek ceny ročního plnění.

Daňové přiznání k dani z bezúplatného příjmu se podává do 1. 4. následujícího kalendářního roku v rámci daňového přiznání k dani z příjmu. Sazba daně činí 15% u fyzických osob a 19% u právnických osob.

 

Pokud jde o osvobození od daně z bezúplatného příjmu,

je jednak zachováno osvobození u darování mezi příbuznými a blízkými osobami tak, že je osvobozeno darování:

  • od příbuzného v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci atd.);
  • v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce, neteř, manžela, dítě nebo rodiče manžela, zetě, snachu, manžela rodičů; ne však od bratrance, sestřenice, švagra, švagrové;
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou (typicky druh a družka); tyto okolnosti mohou být předmětem dokazování svědeckými výpověďmi, doklady o platbách za společnou domácnost apod.;

a jednak jsou od daně osvobozeny dary nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevýšil částku 15000,- Kč.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát