V posledním článku jsem se věnoval zřízení práva nezbytné cesty soudem a možnosti vydržení práva cesty, tedy tomu, jak soukromé (občanské) právo zajišťuje přístup vlastníka k nemovitosti přes pozemek souseda. V tomto článku se věnuji tomu, jak to zajišťuje veřejné právo prostřednictvím úpravy pozemních a zejména účelových komunikací. Pozemní komunikace upravuje zákon o pozemních komunikacích. Definuje je jako…

Jste-li vlastníkem nemovitosti, k níž nevede cesta, je Vám takové vlastnictví málo platné, když nemovitost nemůže užívat. Platný občanský zákoník řeší jen přístup ke stavbě, když umožňuje soudu, aby na návrh vlastníka stavby zřídil v jeho prospěch věcné břemeno práva cesty přes přilehlý pozemek, není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě…

Dostala se mi do rukou petice, ve které občané Plané nad Lužnicí z Příčné ulice požadují mj. rekonstrukci kanalizace vč. přípojek v této ulici, nový povrch vozovky a zákaz průjezdu Příčnou ulicí. Tato petice a zejména způsob jejího vyřízení mě nutí k tomu, abych upozornil na základní pravidla, jimiž se řídí podávání a vyřizování petic. Petiční právo,…

Hysterická a naprosto neadekvátní reakce starosty Šimánka na můj článek „Comenia Script nebo spíš comedia?“, ve kterém jsem formuloval své (a nikoli jen své) přesvědčení, že by mělo být právem rodičů zvolit na základě objektivních informací, které by jim měla škola poskytnout, typ písma, kterým budou psát jejich děti, a že by tato otázka neměla…

Současný občanský zákoník na rozdíl od obchodního zákoníku nabytí vlastnického práva od osoby, která není vlastníkem, neumožňuje (nepočítáme-li výjimku nabytí věci od neoprávněného dědice, kterému bylo dědictví potvrzeno). Pokud tedy někdo koupí věc od někoho, kdo není jejím vlastníkem, nenabude k ní vlastnické právo. Prodá-li tento první kupující věc dalšímu a ten zase dalšímu, nestane se…

Nový školní rok, ač se tato zmínka zdá v předvečer léta a prázdnin zdá nepatřičná, je na dohled a školy přivítají nové prvňáčky. Stejné to bude i na škole v Plané nad Lužnicí, a přece jiné. Zatímco na ostatních školách se žáčci budou učit písmo, kterému se učili jejich rodiče, ve škole v Plané nad Lužnicí se budou…

Mít dobrého souseda, se kterým se snadno na všem domluvíte, se kterým lze strávit příjemný večer a který je připraven Vám kdykoli pomoci, je terno. Bohužel ne vždy máte takové štěstí, a proto je nutno přijmout pravidla, podle kterých se postupuje v případě sousedských různic. Nový občanský zákoník (účinný od 1. 1. 2014) některá pravidla současného…

Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka, které může být peněžité či nepeněžité povahy. Závazky, tedy právní vztahy, ze kterých věřiteli vzniká právo na plnění a dlužníkovi povinnost plnit, vznikají z právních jednání, zejména ze smluv, ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností. Dospěje-li pohledávka věřitele, tedy stane-li se peněžitý dluh dlužníka splatným či…

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1….

K 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012. Tento obsáhlý zákon čítající 3081 paragrafů zasáhne do života každého z nás. V sérii článků se pokusím představit hlavní změny, které přinese. Jako téma prvního příspěvku jsem si vybral změnu v nahlížení na stavbu ve vztahu k pozemku, na…

Page 3 of 4 1 2 3 4