Hysterická a naprosto neadekvátní reakce starosty Šimánka na můj článek „Comenia Script nebo spíš comedia?“, ve kterém jsem formuloval své (a nikoli jen své) přesvědčení, že by mělo být právem rodičů zvolit na základě objektivních informací, které by jim měla škola poskytnout, typ písma, kterým budou psát jejich děti, a že by tato otázka neměla být předmětem diktátu za strany ředitelky školy, mě vede k zamyšlení, jaký je vlastně smysl radničních periodik typu Plánské ozvěny.

Je smutnou pravdou, že vedení měst a obcí využívají radniční noviny ke své vlastní propagaci a chvále a za peníze všech občanů prezentují jen své názory a úspěchy a zcela ignorují či dehonestují názory druhých a pomlčují o svých neúspěších a chybách. Takové noviny jsou pak nástrojem trvalé politické kampaně těch, kteří radnici ovládají.

Podle mého názoru by měly noviny vydávané za peníze všech občanů města či obce sloužit jako platforma pro publikování celého spektra názorů občanů, která bude odrážet rozmanitost a různorodost pohledů na věc, jak je to ve společnosti obvyklé. To přispěje k tomu, že se již při přípravě investičních a jiných akcí, které se nějakým způsobem dotknou občanů obce, vezmou v potaz nápady a pohledy, které by si vedení města neuvědomilo, a zabrání se tak přehmatům či nehospodárnému nakládání se společnými prostředky, ke kterým by jinak došlo.

Při absenci příslušných ustanovení v tiskovém zákoně najdeme pro tento názor oporu v Listině základních práv a svobod, kterou je zaručena ochrana svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti, právo občanů podílet se na správě veřejných věcí a že každý má možnost vyjádřit názor, ideje a informace jak vůči určitému adresátu, tak vůči veřejnosti obecně, přičemž prostředkem omezení tohoto práva nemůže být cenzura. Zastání se lze dovolat i u antidiskriminačního zákona, který zakazuje jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci. V legislativním procesu (bohužel již dosti dlouhou dobu) je návrh novely tiskového zákona, ve které se navrhuje, že: „vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního  samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.“

Věřím, že názor každého občana, který jen neoslavuje vedení města či jím zřízených organizací, bude napříště brán tak, že chce svým názorem přispět ke zlepšení věcí veřejných a nikoli tak, že ohrožuje vedení radnice jako bašty neomylnosti a nositelky jediné možné pravdy.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, 5. 7. 2013