Náhrada nemajetkové újmy na zdraví Občanský zákoník v ust. § 2958 stanoví, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti….

Vydržení Vydržení je upraveno v ust. § 1089 a násl. občanského zák., který rozlišuje vydržení na řádné a mimořádné. Vydržení řádné Drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu, vydrží je a nabude věc do vlastnictví. K vydržení se vyžaduje pravost držby a aby se držba zakládala na právním důvodu, který by postačil ke vzniku…

Odpovědnost za úrazy na místních komunikacích a chodnících   Podmínky odpovědnosti vlastníka místní komunikace upravuje především zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Ten v ust. § 27 odst. 3 stanoví, že vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního…

Nákup na e-shopu Nákup zboží přes internet je vlastně „uzavření smlouvy na dálku“. Od takovéto smlouvy lze snadno odstoupit ve lhůtě 14 dnů od doby, kdy zboží převezmeme – např. od doručovatele, na poště, nebo na výdejním místě internetového obchodu. Odstoupení od smlouvy lze zaslat písemně nebo elektronicky (některé e-shopy mají přehledné formuláře). Důležité je…

Uzavření manželství Občanský zákoník definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy a stanoví, že jeho hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc. Zde můžeme podotknout, že již delší dobu sílí v poslanecké sněmovně hlasy, které navrhují změnu v tom smyslu, že manželství by bylo svazkem dvou osob (různého nebo…

Dostala se mi do rukou petice, ve které občané Plané nad Lužnicí z Příčné ulice požadují mj. rekonstrukci kanalizace vč. přípojek v této ulici, nový povrch vozovky a zákaz průjezdu Příčnou ulicí. Tato petice a zejména způsob jejího vyřízení mě nutí k tomu, abych upozornil na základní pravidla, jimiž se řídí podávání a vyřizování petic. Petiční právo,…

Hysterická a naprosto neadekvátní reakce starosty Šimánka na můj článek „Comenia Script nebo spíš comedia?“, ve kterém jsem formuloval své (a nikoli jen své) přesvědčení, že by mělo být právem rodičů zvolit na základě objektivních informací, které by jim měla škola poskytnout, typ písma, kterým budou psát jejich děti, a že by tato otázka neměla…