Dostala se mi do rukou petice, ve které občané Plané nad Lužnicí z Příčné ulice požadují mj. rekonstrukci kanalizace vč. přípojek v této ulici, nový povrch vozovky a zákaz průjezdu Příčnou ulicí. Tato petice a zejména způsob jejího vyřízení mě nutí k tomu, abych upozornil na základní pravidla, jimiž se řídí podávání a vyřizování petic.

Petiční právo, které je zaručeno Listinou základních práv a svobod a upraveno zákonem o právu petičním, umožňuje každému, aby se sám nebo společně s jinými obracel na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu.

Petice musí být písemná a obsahovat orgán, kterému je petice určena, požadavek, o který petice usiluje, identifikaci toho, kdo petici podává (jeho jméno, příjmení a bydliště; podává-li petici petiční výbor, tak jména, příjmení a bydliště všech členů výboru s uvedením, kdo je oprávněn výbor zastupovat) a podpisové archy, které obsahují jména, příjmení, bydliště a podpisy občanů, kteří podporují požadavek vyjádřený v petici. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpořena a kdo ji sestavil. Petici občanů z Příčné ulice lze vytknout, že na podpisových arších jednak chyběla v některých případech jména podporovatelů petice – byla uvedena jen příjmení s bydlištěm a podpisem a jednak na nich nebylo uvedeno, kdo petici sestavil. Jedná se však jen o drobná formální pochybení, orgán, kterému byla petice adresována, mohl petiční výbor vyzvat k odstranění těchto formálních chyb.

Je-li petice určena obci (městu) nebo jejím orgánům, rozlišuje se, zda se týká její přenesené působnosti (tedy činností obce, kterými vykonává státní správu) nebo samostatné působnosti (činností, kterými obec spravuje své věci, svůj majetek a hospodaření s ním). Týká-li se petice přenesené působnosti, postupuje obec podle petičního zákona, podle kterého musí obec do 30 dnů odpovědět tomu, kdo ji podal, přičemž v odpovědi musí být obsaženo stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Obec musí postupovat podle pravidel pro vyřizování stížností a petic, které je povinna přijmout. Směřuje-li petice do oblasti samostatné působnosti obce, vyřizuje obec petici dle zákona o obcích, tedy bezodkladně, nejdéle do 60 dnů a v případě věcí náležejících do působnosti zastupitelstva do 90 dní.

V konkrétním případě byla petice občanů z Příčné ulice adresována Zastupitelstvu města Plané nad Lužnicí, týkala se však působnosti rady města. Rada města Plané nad Lužnicí přijala k petici usnesení, kterým ukládá starostovi odpovědět na petici ve lhůtě, kterou určuje petiční zákon. Starosta následně petičnímu výboru odpověděl. Rada města však byla povinna petici řádně projednat, přijmout stanovisko k obsahu petice a petici vyřídit nebo stanovit způsob jejího vyřízení. Rada města k petici žádné stanovisko nezaujala ani ji nijak nevyřídila. Starosta města petičnímu výboru napsal, že petice byla předložena zastupitelstvu na jeho 19. veřejné zasedání, které se konalo 31. 8. 2013 (správně má být zřejmě 31. 7. 2013), které návrh rady města na vyřízení petice schválilo bez připomínek. Jinými slovy ani ono se peticí nezabývalo a nezaujalo k ní žádné stanovisko. Petice tedy zůstává nevyřízena. Dále je nutno podotknout, že město Planá nad Lužnicí nemá schválena žádná pravidla pro vyřizování stížností a petic, ač je k tomu alespoň pro oblast přenesené působnosti podle petičního zákona povinno.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, dne 12. 8. 2013