Nový občanský zákoník formuluje typická vedlejší ujednání, kterými si mohou kupující a prodávající upravit svá práva odchylně od standardní podoby kupní smlouvy. Zde přináším jejich výčet:

 

Výhrada vlastnického práva

Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Vůči věřitelům kupujícího působí výhrada vlastnického práva jen tehdy, byla-li ujednána formou notářského zápisu nebo písemně s úředně ověřenými podpisy. Jde-li o věc zapsanou do veřejného seznamu, působí vůči 3. osobám, jen byla-li do seznamu zapsána.

 

Výhrada zpětné koupě

Jedná se povinnost kupujícího převést na požádání věc prodávajícímu za úplatu zpět. Kupující věc vrátí v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu. Vynaložil-li kupující na věc náklad k jejímu zlepšení nebo pro její zachování, náleží mu náhrada. Nebyla-li ujednána lhůta, ve které má prodávající právo žádat vrácení věci, platí, že u movité věci činí tato lhůta 3 roky a v případě nemovité věci 10 let. Byla-li výhrada zpětné koupě ujednána k věci zapsané do veřejného seznamu jako právo věcné, lze věc zatížit jen se souhlasem toho, pro koho je právo zpětné koupě ve veřejném seznamu zapsáno.

 

Výhrada zpětného prodeje

Kupující si vymíní, že věc prodá prodávajícímu zpět. V ostatním se tato výhrada řídí pravidly výhrady zpětné koupě.

 

Předkupní právo

Povinnost vlastníka věci nabídnout oprávněnému z předkupního práva – předkupníkovi věc ke koupi, pokud by ji chtěl prodat 3. osobě – koupěchtivému. Předkupní právo lze rozšířit i na jiné způsoby zcizení věci (nájem, pacht).

Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým. Věděl-li nebo musel-li koupěchtivý vědět o předkupním právu, platí, že smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva. Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek, tedy oznámením obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu. Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým.

Předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak u věci movité do 8 dnů a u věci nemovité do 3 měsíců po nabídce, jinak předkupní právo zanikne.

 

Koupě na zkoušku

Věc je koupena pod podmínkou, že ji kupující ve zkušební době schválí. Neujednají-li strany zkušební lhůtu, činí u movitých věcí 3 dny a nemovitých 1 rok od uzavření smlouvy. Nepřevzal-li kupující věc, má podmínka povahu podmínky odkládací; převzal-li ji, má povahu podmínky rozvazovací.

 

Výhrada lepšího kupce

Prodávající má právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě, jinak u movitých věcí 3 dny, u nemovitých 1 rok od uzavření smlouvy. Zda je kupec lepší, rozhoduje prodávající; může dát přednost novému kupci, třebaže první nabízí vyšší cenu.

 

Cenová doložka

Kupní cena se upraví dodatečně s přihlédnutím k výrobním nákladům, tedy rozdílu cen hlavních surovin platných v době, kdy má prodávající věc dodat ve srovnání s cenami platnými v době uzavření smlouvy, neurčí-li strany něco jiného. Oprávněná strana musí svá práva uplatnit bez zbytečného odkladu po dodání věci, jinak zaniknou.

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát