Nový občanský zákoník (NOZ) přinesl změny v úpravě společenství vlastníků jednotek (SVJ), které je nutno promítnout do jejich stanov.   Název SVJ musí obsahovat slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který vzniklo. Neodpovídá-li současný název SVJ tomuto požadavku, je nutno název změnit a změnu názvu oznámit veřejnému rejstříku nejpozději do konce roku 2015.   Odporují-li…

Nový občanský zákoník upravuje práva kupujícího, který si koupil vadnou věc. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupovaná věc je vadná, pokud není kupujícímu odevzdána v ujednaném množství, jakosti a provedení, pokud…

Kromě úroku z prodlení, který jsem rozebíral v posledním příspěvku, existuje poplatek z prodlení. Jeho právní úprava doznala v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku změn, a to jak co do výše jeho sazby, tak co do případů, ve kterých se uplatňuje.   Podle starého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. mohl poplatek z prodlení požadovat pronajímatel po nájemci, který nezaplatil nájemné…

Po dlužníkovi, který svůj peněžitý dluh řádně a včas neplní, může věřitel, který splní své povinnosti, požadovat úrok z prodlení. Jeho výpočet se však mění podle toho, jaká právní úprava platila v době, kdy se dlužník v prodlení ocitl. Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne následujícího po dni splatnosti dluhu do dne zaplacení.   Následující…

Nový občanský zákoník formuluje typická vedlejší ujednání, kterými si mohou kupující a prodávající upravit svá práva odchylně od standardní podoby kupní smlouvy. Zde přináším jejich výčet:   Výhrada vlastnického práva Kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Vůči věřitelům kupujícího působí výhrada…

Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Pacht se od nájmu tedy odlišuje tím, že zatímco nájemní smlouva umožňuje nájemci užívat cizí věc, tak smlouva pachtovní opravňuje pachtýře cizí věc užívat a požívat,…

Každý z manželů je povinen přispívat na potřeby rodiny a rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost.   V běžných záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně. To neplatí, sdělil-li druhý…

Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu. Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Dědí se na základě dědické smlouvy, závěti nebo ze zákona. Nabytí dědictví potvrzuje soud. Z dědického práva je vyloučen (dědická nezpůsobilost): – kdo se dopustil úmyslného…

Přenechává-li pronajímatel nájemci byt nebo dům k zajištění bytových potřeb nájemce nebo členů jeho domácnosti, použijí se zvláštní ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu a nájmu domu. K případným ujednáním, která zkracují nájemcova práva podle těchto ustanovení, se nepřihlíží. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které tvoří obytný prostor užívaný k bydlení. I kdyby správní rozhodnutí takový…

Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. Každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu. Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Každý spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Zatímco zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ukládal každému…

Page 2 of 3 1 2 3