Současný občanský zákoník na rozdíl od obchodního zákoníku nabytí vlastnického práva od osoby, která není vlastníkem, neumožňuje (nepočítáme-li výjimku nabytí věci od neoprávněného dědice, kterému bylo dědictví potvrzeno). Pokud tedy někdo koupí věc od někoho, kdo není jejím vlastníkem, nenabude k ní vlastnické právo. Prodá-li tento první kupující věc dalšímu a ten zase dalšímu, nestane se…

Mít dobrého souseda, se kterým se snadno na všem domluvíte, se kterým lze strávit příjemný večer a který je připraven Vám kdykoli pomoci, je terno. Bohužel ne vždy máte takové štěstí, a proto je nutno přijmout pravidla, podle kterých se postupuje v případě sousedských různic. Nový občanský zákoník (účinný od 1. 1. 2014) některá pravidla současného…

K 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012. Tento obsáhlý zákon čítající 3081 paragrafů zasáhne do života každého z nás. V sérii článků se pokusím představit hlavní změny, které přinese. Jako téma prvního příspěvku jsem si vybral změnu v nahlížení na stavbu ve vztahu k pozemku, na…

Page 3 of 3 1 2 3