Účelem zástavního práva je zajištění dluhu. Poskytnutím zástavy dává zástavce věřiteli záruku za splnění povinnosti dlužníka. Pokud dlužník svůj dluh řádně a včas nesplní, může se věřitel uspokojit z výtěžku prodeje zástavy. Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat. Vlastník zástavy se označuje jako zástavní dlužník.   Nový obč. zákoník umožňuje, aby zástavní právo bylo…

Nový občanský zákoník navrací do našeho právního řádu zvláštní druh věcného práva k cizí věci, který z něho zmizel s nabytím účinnosti současného občanského zákoníku k 1. 4. 1964, a to právo stavby. Právo stavby je zvláštní věcné právo osoby, která se označuje jako stavebník, mít stavbu na pozemku jiného vlastníka. Právo mít stavbu zahrnuje buď právo na cizím…

Věcí je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Věcí v právním smyslu jsou tedy předměty pro člověka užitečné, tj. které mají objektivní způsobilost přinášet užitek hospodářský, estetický a jiný. Věcí je vše, co člověk může podrobit své vůli a ovládat. Ne vše, co je pro člověka užitečné, člověk ovládá a lze definovat…

… a výměnkáři si vyhrazují doživotní výhradní užívání kuchyně, pokoje, komory a spíže,  spoluužívání chodby, s právem spoluužívati půdy na sušení prádla a sklepa k uskladnění brambor a uschování ovoce. Dále jim bude příslušeti jeden dřevník na uhlí a dříví. Výměnkáři budou oprávněni držeti si prase, jakož i slepice, za kterýmžto účelem jim hospodáři vyhradí jeden chlívek…

Jste-li vlastníkem nemovitosti, k níž nevede cesta, je Vám takové vlastnictví málo platné, když nemovitost nemůže užívat. Platný občanský zákoník řeší jen přístup ke stavbě, když umožňuje soudu, aby na návrh vlastníka stavby zřídil v jeho prospěch věcné břemeno práva cesty přes přilehlý pozemek, není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě…

Současný občanský zákoník na rozdíl od obchodního zákoníku nabytí vlastnického práva od osoby, která není vlastníkem, neumožňuje (nepočítáme-li výjimku nabytí věci od neoprávněného dědice, kterému bylo dědictví potvrzeno). Pokud tedy někdo koupí věc od někoho, kdo není jejím vlastníkem, nenabude k ní vlastnické právo. Prodá-li tento první kupující věc dalšímu a ten zase dalšímu, nestane se…

Mít dobrého souseda, se kterým se snadno na všem domluvíte, se kterým lze strávit příjemný večer a který je připraven Vám kdykoli pomoci, je terno. Bohužel ne vždy máte takové štěstí, a proto je nutno přijmout pravidla, podle kterých se postupuje v případě sousedských různic. Nový občanský zákoník (účinný od 1. 1. 2014) některá pravidla současného…

K 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 89/2012. Tento obsáhlý zákon čítající 3081 paragrafů zasáhne do života každého z nás. V sérii článků se pokusím představit hlavní změny, které přinese. Jako téma prvního příspěvku jsem si vybral změnu v nahlížení na stavbu ve vztahu k pozemku, na…

Page 3 of 3 1 2 3