• zpracování návrhů smluv, na základě nichž bude obec disponovat se svým majetkem, popř. jej nabývat (kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, smlouvy o výpůjčce atd.)
  • vypracování návrhů usnesení rady nebo zastupitelstva obce, popř. podkladů pro přijetí příslušných usnesení orgánů obce
  • vypracování návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • zpracování podání k soudům, orgánům státní správy a samosprávy, popř. právní zastoupení obce v řízení či jednání před těmito orgány
  • vypracování návrhů vnitřních předpisů a směrnic (pracovní řád, organizační řád, spisový a skartační řád)
  • vypracování návrhů změn zřizovacích listin či jiných zakladatelských dokumentů organizací zřízených obcí
  • poskytnutí právní rady či vypracování stanoviska jak ke konkrétním problémům obce, tak k obecným právním otázkám, které se týkají působnosti obce
  • vymáhání pohledávek obce
  • vedení přestupkové agendy