Uzavření manželství

Občanský zákoník definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy a stanoví, že jeho hlavním účelem je založení rodiny, řádná výchova dětí, vzájemná podpora a pomoc. Zde můžeme podotknout, že již delší dobu sílí v poslanecké sněmovně hlasy, které navrhují změnu v tom smyslu, že manželství by bylo svazkem dvou osob (různého nebo stejného pohlaví), čímž by se docílilo stejného postavení svazku homosexuálního páru se svazkem muže a ženy. V současné době zákon připouští jako rodiče dítěte pouze osoby různého pohlaví, což by se přijetím této legislativní změny mohlo změnit. Mělo by to dopady například v případě smrti jednoho z partnerů stejného pohlaví v souvislosti s dědickými nároky, s nárokem na vdovský nebo vdovecký důchod, v současnosti nemohou registrovaní partneři společně osvojit děti.

Občanský zákoník stanoví, kdo je způsobilý manželství uzavřít a současně uvádí, jaké jsou překážky uzavření manželství. Manželství mohou uzavřít osoby plně svéprávné, tedy starší 18 let; mladší osoby pouze tehdy, pokud jim soudem byla přiznána svéprávnost před dosažením 18. roku věku; následně nesmí dojít k omezení svéprávnosti ve sňatečné oblasti, jinak by k uzavření sňatku dojít nemohlo. Pokud se u osoby starší 16 let vyskytnou důležité důvody pro uzavření manželství, může soud povolit uzavření manželství nezletilému. Takovým důvodem je například těhotenství snoubenky.

Překážkou uzavření manželství by bylo trvající předchozí manželství či registrované partnerství; dále nemohou vstoupit do manželství potomci s předky, ani sourozenci – a to ani tehdy, pokud jejich příbuzenství vzniklo osvojením. Manželství nemohou uzavřít ani poručníci, pěstouni či jiné osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče.

Snoubenci si mohou zvolit, zda chtějí manželství uzavřít formou občanského nebo církevního sňatku. Z hlediska právních následků jsou obě tyto formy uzavření sňatku rovnocenné. Nutno podotknout, že církevní sňatek může být uzavřen i poté, co již dříve byl uzavřen sňatek občanský; v opačném pořadí toto učinit nelze. Právní následky v případě uzavření občanského a následně církevního sňatku vznikly již uzavřením sňatku občanského.

Při obřadu musí snoubenci prohlásit, jaké budou používat příjmení – zda si zvolí příjmení jednoho z nich (nejčastěji to bývá příjmení manžela), nebo zda si každý ponechá své příjmení, nebo spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí (toto je možno případně změnit i kdykoliv později; ovšem pouze se souhlasem druhého manžela). Současně musí snoubenci stanovit, jaké příjmení ponesou jejich společné děti.
Pokud se mění jméno nebo trvalé bydliště, provádí se bezprostředně po obřadu znehodnocení občanského průkazu odstřižením jeho rohu. Pak je potřeba do 15 dnů si zažádat o nový občanský průkaz, případně o řidičský průkaz a cestovní pas.

Pokud se pár osob stejného pohlaví rozhodne uzavřít registrované partnerství, ustanovení o změně příjmení neplatí, každý si musí ponechat své dosavadní příjmení.

 

JUDr. Ing. Miroslav Nosek, advokát v Táboře