Odpovědnost za úrazy na místních komunikacích a chodnících   Podmínky odpovědnosti vlastníka místní komunikace upravuje především zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Ten v ust. § 27 odst. 3 stanoví, že vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního…

Vymáháme nároky poškozeného, který utrpěl újmu na zdraví, vzniklé zejm. těmito událostmi: dopravní nehody – vymáhání nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za provoz dopravních prostředků vůči pojišťovně viníka nehody pracovní úrazy – vymáhání nároků poškozeného vůči zaměstnavateli, potažmo jeho pojišťovně z titulu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele školní úrazy – vymáhání nároků poškozeného vůči školskému zařízení, potažmo jeho pojišťovně…