Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy dle zák. 262/2006 Sb., zákoníku práce   Ust. § 269 ZP (1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda nebo nemajetková újma vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo…

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví Občanský zákoník v ust. § 2958 stanoví, že při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti….

Odpovědnost za úrazy na místních komunikacích a chodnících   Podmínky odpovědnosti vlastníka místní komunikace upravuje především zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Ten v ust. § 27 odst. 3 stanoví, že vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního…

Vymáháme nároky poškozeného, který utrpěl újmu na zdraví, vzniklé zejm. těmito událostmi: dopravní nehody – vymáhání nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za provoz dopravních prostředků vůči pojišťovně viníka nehody pracovní úrazy – vymáhání nároků poškozeného vůči zaměstnavateli, potažmo jeho pojišťovně z titulu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele školní úrazy – vymáhání nároků poškozeného vůči školskému zařízení, potažmo jeho pojišťovně…